arveafgift 2018

Hvor meget skal mine arvinger betale i arveafgift?

Arveafgift er et udtryk for den del af den modtagne arv, som en arving skal betale i afgift til staten. 

Man ophørte med at benytte begrebet arveafgift i forbindelse med at boafgiftsloven trådte i kraft den 1.7.1995. Den arv du efterlader dig, kan i dag blive pålagt to afgifter, nemlig boafgift og/eller tillægsboafgift.

Afgiftsfri 0 %

Arv, der tilfalder:

 • Din eventuelle efterlevende ægtefælle
 • Visse organisationer med et almennyttigt formål

er afgiftsfritaget. Alle øvrige arvinger skal betale boafgift og/eller tillægsboafgift.

Boafgift 15 %

Alle andre arvinger end efterlevende ægtefæller og almennyttige organisationer skal betale boafgift på 15%:

 • Dine børn, stedbørn og deres afkom (også adoptivbørn og bortadopterede børn er omfattet)
 • Svigerbørn
 • Plejebørn under visse betingelser
 • Din samlever (eller andre personer), som du har boet sammen med i mindst de sidste 2 år før dødsfaldet 
 • Din samlever, hvis I har boet sammen i mindre end 2 år, men på dødstidspunktet ventede, havde eller havde haft et fælles barn (herunder hvis den fælles bopæl var ophørt på grund af institutionsanbringelse/ældrebolig)
 • Dine forældre (svigerforældre, stedforældre og plejeforældre er ikke omfattet af bestemmelsen)
 • Din fraseparerede eller fraskilte ægtefælle

Kun de ovennævnte personer er fritaget fra også at skulle betale tillægsboafgift.

Tillægsboafgift 36,25%

En række arvinger skal tillige betale tillægsboafgift. Denne afgift beregnes som 25% af arven efter dig, dog sådan, at den beregnede boafgift 15 % fratrækkes i arven, før tillægsboafgiften beregnes. Derved bliver den samlede afgift ikke 40%, men 36,25%.

Tillægsboafgift skal betales af alle arvinger, der ikke direkte er fritaget for afgiftspligten.

Ud over din eventuelle efterlevende ægtefælle og almennyttige organisationer, der helt er fritaget for afgift, omfatter den fritagne personkreds alle de ovennævnte personer (børn, svigerbørn mv., se ovenfor).

Det vil med andre ord sige, at eksempelvis

 • Søskende
 • Nevøer, niecer
 • Bedsteforældre og stedforældre
 • Din samlevers børn (medmindre barnet har boet hos dig i en sammenhængende periode på mindst 5 år, og barnets ophold hos dig er begyndt, inden barnet fyldte 15 år)
 • Alle andre, du f.eks. begunstiger i dit testamente

skal betale tillægsboafgift oveni ovennævnte boafgift.

Har du arvinger i denne kategori kan du overveje 30 % løsningen